Navigatie
  • Gratis verzending en retourneren
  • Klantbeoordeling van 9 (1662 reviews)
  • 30 dagen 'niet-goed-geld-terug'

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Onze website http://www.intenswonen.nl is eigendom van Intens Wonen, een bedrijf welke is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 68078579 onder BTW-nummer: NL857292614B01

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Intens Wonen

1. Algemeen
1.1 Met Intens Wonen wordt in dit document bedoeld Intens Wonen ingeschreven bij de KvK te Den Bosch 68078579.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Intens Wonen als leverancier van producten of adviseur optreedt.
1.3 Intens Wonen aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de koper/consument
1.4 Intens Wonen behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Intens Wonen bevoegd is deze algemene voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde algemene voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de algemene voorwaarden zal Intens Wonen alle kopers/consumenten per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde algemene voorwaarden meezenden bij volgende bestellingen.

2. Betaling
2.1 Betaling vindt plaats op de website via Credit Card, iDeal, bankoverschrijving of Afterpay achteraf betalen, tenzij anders wordt overeengekomen. Intens Wonen is bij uitblijvende betaling gerechtigd aan de afnemer een rente van 5% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. De koper/consument is buiten de hoofdsom en rente aansprakelijk tot vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Intens Wonen gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.
2.2 in geval van betaling na aflevering geldt dat de goederen eigendom blijven van Intens Wonen totdat alle verschuldigde bedragen, of daarmee samenhangende bedragen zijn voldaan.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.3 Een aanbieding van Intens Wonen blijft vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Intens Wonen heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te ontbinden.
3.4 Alhoewel Intens Wonen met de nodige zorgvuldigheid publicatie maakt van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige rechtsbetrekking tussen Intens Wonen en de koper/consument  kan duiden, kan de koper/consument hier geen gerechtvaardigde juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

4. Levering
4.1 Levering naar het buitenland kan in overleg.
4.2 Levering naar de Waddeneilanden kan in overleg.
4.3 Intens Wonen kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de koper/consument hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden en zal de overeenkomst door Intens Wonen ontbonden worden.
4.4 Levering gebeurt alleen aan personen van 16 jaar of ouder.
4.5 Levering gebeurt alleen op de begane grond, in geval van etage dient een lift aanwezig te zijn of dient er adequate hulp te zijn voor het naar boven tillen, anders behouden wij ons het recht voor de goederen op de begane grond te leveren.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Intens Wonen is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
5.2 Genoemde termijnen geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. Intens Wonen is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.
5.3 Alvorens een geleverd product te monteren dient de koper/consument alle afzonderlijke onderdelen te controleren op schade. Door de klant gemonteerde goederen hoeven niet retour te worden genomen en Intens Wonen is niet aansprakelijk voor schade hieraan.

6. Ruilen en retourneren
6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, onbeschadigd is en het geleverde product binnen 30 dagen na levering retour wordt gezonden aan Intens Wonen. Retour kosten zijn altijd voor de koper/consument, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Speciaal voor de koper/consument bestelde artikelen (niet standaard voorraadartikelen) kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
6.3 De ontvanger dient bij retournering van de bestelde artikelen zorg te dragen voor het zo goed mogelijk verpakken van de artikelen. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Intens Wonen retourneren.
6.4 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,
mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Verzendkosten
7.1 Intens Wonen berekent biedt gratis verzending door heel Nederland en België, uitgezonderd de Waddeneilanden. Hiervoor worden extra kosten gerekend voor de consument. Die dient te vragen naar de mogelijkheden. Ook is er de optie om te kiezen voor een speciale levering, waarbij de bestelling gemonteerd wordt thuisbezorgd tot in de gewenste ruimte. Hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht.

8. Reclamatie (garantie)
8.1 De koper/consument is verplicht na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Intens Wonen zo snel mogelijk hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de koper/consument niet binnen vijf dagen na de dag van levering Intens wonen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de koper/consument geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op vergoeding. Intens Wonen  dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.
8.2 Uitgesloten van garantie zijn onze showmodellen. Het is aan de klant deze grondig te inspecteren op gebreken alvorens tot koop over te gaan. Reclamaties achteraf worden niet geaccepteerd.
8.3 Intens Wonen verleent standaard 1 jaar garantie op materiaal bij normaal gebruik, mits het product in nieuwe staat verkocht wordt. Is dit niet het geval, staat duidelijk een andere garantieperiode vermeld.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Intens Wonen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die per opzet of grove schuld is toe te rekenen of ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen en daarbij zal Intens Wonen aansprakelijkheid in waarde nooit boven de verkoopprijs komen.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Intens Wonen voor enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten, daaronder valt iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade door gederfde omzet of winst.
9.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Intens Wonen komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, en dergelijke.

10. Annuleren van orders
10.1 De klant heeft de mogelijkheid om binnen 30 dagen kosteloos de zending te retourneren, waarbij Intens Wonen het betaalde bedrag inclusief verzendkosten voor zijn rekening neemt(terugzendkosten is altijd voor rekening van de koper/consument). Hierbij dient de zending in originele verpakking te worden herverpakt.